Collaborators

 

A. K. Chatterji

B. C. Kundu

J. C. Tarafdar

B. V. Natarajan

A. S. Ethirajan

R. B. Gaddagimath

S. V. Kalyane

K. Vidyasagar Rao

C. Pichandy

R. K. Samanta

R. S. Devarai

B. S. Kademani

P. Venkataramana

S. S. Munnolli

Aruna B. Kademani

M. R. Balakrishnan

B. K. Sen

B. K. Shukla

Sudarshan Ranpise

V. Venkatappaiah

S. N. Kadam

Suresh Jange

Vijai Kumar

E. R. Prakasan

V. K. Madan

Sangeeta Deokattey

Phool Chand

T. Swarna

Anil Kumar

Anil Sagar

Lalit Mohan

Sanjay K. Singh

P. B. Jahagirdar

Nita Bhaskar

Geeta W. Nabar

Rekha P. Upadhye

M. M. Koganuramath

Mallikarjun Angadi

C. R. Gaderao

Ganesh Surwase

Sandeep Kadam

Sanghmitra A. Kumar

Thushara Prakash

Arvind Singh Parmar

R. G. Garg